Xiaoshi High School
- Xiaoshi High School
Ningbo Talents’ Apartment
+ Ningbo Talents’ Apartment
Cicheng School
+ Cicheng School
Chansons Bay
+ Chansons Bay
Britain Waterfront
+ Britain Waterfront

DC Alliance

Tel:

021-22816516 021-36363775

Add:

5F,Block A,No.18 North Xizang Road
Zhabei District,Shanghai

Fax:

021-60853376

E-mail:

dc@dccd.com.cn
Feedback